Kitab: Ahkamul Janazah min Umdatul Ahkam

Pemateri: Asy-Syaikh Zakariya bin Syu’aib hafizhahullah

Pertemuan ke-1: Link Download: https://goo.gl/yFz6Qm

Pertemuan ke-2: Link Download: https://goo.gl/ZjpJE9
Pertemuan ke-3: Link Download: https://goo.gl/JuYGNN
Pertemuan ke-4: Link Download: https://goo.gl/RFnboc
Pertemuan ke-5: Link Download: https://goo.gl/WLZmYT
Pertemuan ke-6: Link Download: https://goo.gl/qnvjIo
Pertemuan ke-7: Link Download: https://goo.gl/LIu9IV