Kajian Asatidzah (Durus Masyaikh) “Asy-Syariah” ke-12 

Pemateri:

  1. Asy-Syaikh Ali Hussein Abdullah Asy-Syarafi hafizhahullah
  2. Asy-Syaikh Shalah Futaini Kantusy hafizhahullah
  3. Asy-Syaikh Zakariya bin Syu’aib hafizhahullah

? Hari Senin- Kamis, 26-29 Jumadil Akhir 1437 H / 4-7 April 2016 M
?di Ma’had al-Anshar Sleman – Yogyakarta